امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

نسبت تصویر

نسبت ابعاد به چه معناست؟ نسبت ابعاد یک ویژگی است که رابطه بین عرض و ارتفاع یک تصویر را توصیف می کند. نسبت تصویر با نماد نمادین بیان می شود: X:Y. مقادیر X و Y عرض و ارتفاع واقعی تصویر نیستند، اما رابطه بین آنها را توصیف می کنند.Bedan نسبت ابعاد را توضیح می دهد نسبت ابعاد معمولاً برای تعیین اندازه های افقی و عمودی نسبی گرافیک کامپیوتری استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر یک گرافیک کامپیوتری دارای نسبت تصویر 3:1 باشد، به این معنی است که عرض گرافیک سه برابر ارتفاع تصویر است. نسبت تصویر نقش مهمی در تغییر اندازه دارد. در طول تغییر اندازه، نسبت تصویر باید ثابت بماند تا تصویر بدون اعوجاج باقی بماند. نسبت تصویر تحریف شده منجر به کشیده شدن تصویر می شود. از نسبت تصویر نیز برای تعریف وضوح صفحه نمایش استفاده می شود. نمایشگرهای HDTV عموما دارای نسبت تصویر 16:9 هستند.

Aspect Ratio

What Does Aspect Ratio Mean? An aspect ratio is an attribute that describes the relationship between the width and height of an image. Aspect ratio is expressed by the symbolic notation: X:Y. The values of X and Y are not the actual width and height of the image, but describe the relationship between them. Techopedia Explains Aspect Ratio Aspect ratio is generally used to determine the relative horizontal and vertical sizes of computer graphics. For example, if a computer graphic has an aspect ratio of 3:1, this means the width of the graphic is three times of the height of the image. Aspect ratio plays an important role in resizing. During resizing, the aspect ratio must remain same in order to keep the image undistorted. A distorted aspect ratio leads to stretching of the image. Aspect ratio is also used to define display resolution. HDTV displays generally have an aspect ratio of 16:9.