امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

نرم افزار مدیریت دارایی

نرم افزار مدیریت دارایی به چه معناست؟ نرم افزار مدیریت دارایی یک برنامه کاربردی اختصاصی است که برای ثبت و ردیابی یک دارایی در طول چرخه عمر آن از خرید تا دفع استفاده می شود. اطلاعاتی مانند محل قرارگیری دارایی های خاص، استفاده از آنها، نحوه استفاده از آنها و جزئیات مربوط به دارایی را در اختیار سازمان قرار می دهد. نرم افزار مدیریت دارایی برای مدیریت دارایی های نرم افزاری و سخت افزاری استفاده می شود. نرم افزار مدیریت دارایی به عنوان ابزار مدیریت دارایی نیز شناخته می شود.Bedan نرم افزار مدیریت دارایی را توضیح می دهد نرم افزار مدیریت دارایی هر جنبه از دارایی را ردیابی می کند و برای یک سازمان بسیار مفید است، زیرا به غیر از پیگیری دارایی ها، می تواند عملکردهای اضافی مانند: اندازه گیری عملکرد فروشنده بهینه سازی سبد تامین کنندگان ممیزی فروشنده و انطباق با خط مشی بهینه سازی هزینه های صدور مجوز ساده سازی فرآیندهای تدارکات مزایای نرم افزار مدیریت دارایی عبارتند از: استفاده و ارزش دارایی ها را به حداکثر برسانید تصمیم گیری آگاهانه را از طریق شفافیت هزینه فعال کنید مطابقت با مجوز نرم افزار پیشگیرانه خدمات و همچنین دارایی ها را مدیریت کنید عملکرد فروشنده و تامین کننده را از طریق معیارهای شفاف پیگیری کنید تخصیص بهینه دارایی ها برای بازگشت سرمایه بیشتر

Asset Management Software

What Does Asset Management Software Mean? Asset management software is a dedicated application which is used to record and track an asset throughout its life cycle, from procurement to disposal. It provides an organization with information like where certain assets are located, who is using them, how they are being utilized and details about the asset. The asset management software is used for management of both software and hardware assets. Asset management software is also known as an asset management tool. Techopedia Explains Asset Management Software Asset management software tracks every aspect of an asset and is very useful to an organization because, aside from keeping track of assets, it can also provide additional functions like: Measuring vendor performance Optimization of supplier portfolio Vendor audit and policy compliance Optimization of costs for licensing Streamlining of procurement processes Benefits of asset management software include: Maximize utilization and value of assets Enable informed decision making through cost transparency Proactive software license compliance Manage services as well as assets Track vendor and supplier performance through transparent metrics Optimized allocation of assets for greater return on investment