امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

پیگیری دارایی

ردیابی دارایی به چه معناست؟ در فناوری اطلاعات، ردیابی دارایی فرآیند پیگیری حرکت یک یا چند دارایی فناوری اطلاعات در سراسر سازمان است. مدیران و مدیران فناوری اطلاعات برای داشتن کنترل اداری و بینش نسبت به حرکت کل زیرساخت فناوری اطلاعات تمرین می کنند.Bedan ردیابی دارایی را توضیح می دهد ردیابی دارایی IT معمولاً از یک پایگاه داده موجودی فناوری اطلاعات استفاده می کند که داده های موجودی را برای همه ثبت و نگهداری می کند: دستگاه ها نرم افزار تنظیمات شبکه دارایی های ابری اسناد IT سایر داده های مرتبط با زیرساخت فناوری اطلاعات ردیابی دارایی عموماً از طریق نرم افزار ردیابی دارایی انجام می شود که کل شبکه زیرساخت فناوری اطلاعات را اسکن می کند و فهرستی از تمام دارایی های فناوری اطلاعات را جمع آوری می کند. هر گونه تغییر در حرکت دستگاه ها برای مراجعات بعدی ثبت می شود. تغییر در حرکت می تواند شامل موارد زیر باشد: تغییر آدرس IP جابجایی فیزیکی دستگاه دستگاه از شبکه حذف شد نصب/حذف نرم افزار انقضای مجوز نرم افزار

Asset Tracking

What Does Asset Tracking Mean? In information technology, asset tracking is the process of keeping track of the movement of one or more IT assets throughout the organization. It is practiced by IT administrators and managers to have administrative control and insight into the movement of the entire IT infrastructure. Techopedia Explains Asset Tracking IT asset tracking generally utilizes an IT inventory database that records and maintains inventory data for all: Devices Software Network configuration Cloud assets IT documentation Other IT infrastructure-related data Asset tracking is generally performed through asset tracking software that scans the entire IT infrastructure network and compiles an inventory of all IT assets. Any change in the movement of devices is recorded for future reference. The change in movement can include: IP address change Physical relocation of device Device removed from network Software installation/uninstallation Software license expiration