امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

اپراتور واگذاری

اپراتور واگذاری به چه معناست؟ عملگر انتساب عملگری است که برای تخصیص یک مقدار جدید به یک متغیر، ویژگی، رویداد یا عنصر نمایه ساز در زبان برنامه نویسی سی شارپ استفاده می شود. عملگرهای انتساب همچنین می توانند برای عملیات منطقی مانند عملیات منطقی بیتی یا عملیات روی عملوندهای انتگرال و عملوندهای بولی استفاده شوند. برخلاف C++، عملگرهای انتساب در سی شارپ را نمی‌توان مستقیماً بارگذاری کرد، اما انواع تعریف‌شده توسط کاربر می‌توانند عملگرهایی مانند +، -، / و غیره را بارگذاری کنند.Bedan اپراتور واگذاری را توضیح می دهد ویژگی های عملگرهای انتساب به شرح زیر است: هنگام استفاده از عملگر '=' برای انتساب با عملوند سمت چپ به عنوان ویژگی یا دسترسی نمایه ساز، ویژگی یا نمایه ساز باید یک دسترسی مجموعه داشته باشد. بارگذاری بیش از حد یک عملگر باینری به طور ضمنی اپراتور تخصیص متناظر آن (در صورت وجود) را بارگذاری می کند. عملگرهای مختلف انتساب بر اساس نوع عملیات انجام شده بین دو عملوند مانند جمع (+=)، تفریق، (-=) و غیره است. معنای نماد عملگر استفاده شده به نوع عملوندها بستگی دارد. عملگرهای انتساب راست-تداعی کننده هستند، به این معنی که از راست به چپ گروه بندی می شوند. اگرچه تخصیص با استفاده از عملگر انتساب (a += b) به همان نتیجه ای می رسد که بدون ( =a +b) ، تفاوت بین این دو روش این است که برخلاف مثال اخیر، 'a' فقط یک بار ارزیابی می شود. عملگر انتساب معمولاً یک مرجع را به شی برمی‌گرداند تا در تخصیص‌های متعددی که در یک عبارت واحد مانند 'a=b=c' انجام می‌شود، استفاده شود، که در آن a، b و c عملوند هستند. اپراتور تخصیص انتظار دارد که نوع سمت چپ و راست برای تخصیص موفقیت آمیز یکسان باشد. در سی شارپ، عبارتی که از یک عملگر انتساب استفاده می کند ممکن است 'x op y' باشد، که در آن x و y عملوند هستند و 'op' عملگر را نشان می دهد. عملگر انتساب ساده '=' برای ذخیره مقدار عملوند سمت راست خود در محل حافظه که با عملوند سمت چپ مشخص شده است استفاده می شود. نتیجه مقدار بازگشتی آن است. سایر عملگرهای انتساب که عملیات مشخص شده را روی دو عملوند انجام می دهند و مقدار حاصل را به عملوند سمت چپ اختصاص می دهند، عملگرهای انتساب مرکب نامیده می شوند. این شامل: += -= *= /= %= &= |= ^= <<= و >>=

Assignment Operator

What Does Assignment Operator Mean? An assignment operator is the operator used to assign a new value to a variable, property, event or indexer element in C# programming language. Assignment operators can also be used for logical operations such as bitwise logical operations or operations on integral operands and Boolean operands. Unlike in C++, assignment operators in C# cannot be overloaded directly, but the user-defined types can overload the operators like +, -, /, etc. This allows the assignment operator to be used with those types. Techopedia Explains Assignment Operator The following are the characteristics of assignment operators: When using the '=' operator for an assignment with the left operand as the property or indexer access, the property or indexer must have a set accessor. Overloading a binary operator implicitly overloads its corresponding assignment operator (if any). The different assignment operators are based on the type of operation performed between two operands such as addition (+=), subtraction, (-=), etc. The meaning of the operator symbol used depends on the type of the operands. Assignment operators are right-associative, which means they are grouped from right to left. Although assignment using assignment operator (a += b) achieves the same result as that without ( =a +b), the difference between the two ways is that unlike in the latter example, 'a' is evaluated only once. The assignment operator usually returns a reference to the object so as to be used in multiple assignments made in a single statement such as 'a=b=c', where a, b and c are operands. The assignment operator expects the type of both the left- and right-hand side to be the same for successful assignment. In C#, an expression using an assignment operator might be 'x op y', where x and y are operands and 'op' represents the operator. The simple assignment operator '=' is used to store the value of its right-hand operand into the memory location denoted by the left-hand operand. The result is its return value. The other assignment operators that perform indicated operation on the two operands and assign a resulting value to the left operand are called compound assignment operators. These include: += -= *= /= %= &= |= ^= <<= and >>=