امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

اتمی بودن

اتمی به چه معناست؟ اتمی بودن یکی از ویژگی‌های سیستم‌های پایگاه‌داده است که تعیین می‌کند تراکنش باید همه یا هیچ باشد. یعنی معامله یا باید به طور کامل اتفاق بیفتد یا اصلاً اتفاق نیفتد. نباید به طور جزئی کامل شود.Bedan اتمی را توضیح می دهد اتمی بخشی از مدل ACID (اتمی، سازگاری، جداسازی، دوام) است که مجموعه ای از اصولی است که برای تضمین قابلیت اطمینان تراکنش های پایگاه داده استفاده می شود. اتمیسیته معمولاً با مکانیسم‌های پیچیده‌ای مانند ژورنال یا ثبت گزارش یا از طریق فراخوانی سیستم عامل به دست می‌آید. تعریف اینکه چه چیزی یک تراکنش اتمی را تشکیل می دهد، بر اساس زمینه آن یا محیطی که در آن اجرا می شود، تعیین می شود. به عنوان مثال، در یک سیستم رزرو آنلاین هواپیمایی، یک رزرو ممکن است شامل 2 عمل جداگانه باشد که با هم یک تراکنش را تشکیل می دهند - پرداخت هزینه صندلی، و رزرو صندلی برای مشتری که تازه پرداخت کرده است. منطق کسب و کار حکم می کند که این دو، هر چند اقدامات متمایز و مجزا، باید با هم اتفاق بیفتند. اگر یکی بدون دیگری اتفاق بیفتد، ممکن است مشکلاتی رخ دهد. به عنوان مثال، سیستم ممکن است یک صندلی را برای دو مشتری جداگانه رزرو کند. ضروری است که یک سیستم پایگاه داده ای که ادعا می کند اتمی بودن را ارائه می دهد، بتواند این کار را حتی در مواجهه با خرابی منبع تغذیه یا سیستم عامل یا برنامه کاربردی که از پایگاه داده استفاده می کند، انجام دهد.

Atomicity

What Does Atomicity Mean? Atomicity is a feature of databases systems dictating where a transaction must be all-or-nothing. That is, the transaction must either fully happen, or not happen at all. It must not complete partially. Techopedia Explains Atomicity Atomicity is part of the ACID model (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), which is a set of principles used to guarantee the reliability of database transactions. Atomicity is usually achieved by complex mechanisms such as journaling or logging, or via operating-system calls. The definition of what constitutes an atomic transaction is decided by its context or the environment in which it being implemented. For example, in an online airline-booking system, a booking may consist of 2 separate actions that together form a transaction -- paying for the seat, and reserving the seat for the customer who’s just paid. Business logic dictates that these two, though distinct and separate actions, must occur together. If one happens without the other, problems can occur. For example, the system may reserve the same seat for two separate customers. It is essential that a database system that claims to offer atomicity be able to do so even in the face of failure in power supply or the underlying operating system or application that uses the database.