امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

مدیریت خودکار تمرین سلامت

مدیریت خودکار تمرینات سلامت به چه معناست؟ مدیریت خودکار تمرینات سلامت، شکلی از جمع‌آوری داده‌های الکترونیکی است که برای بهبود نتایج سلامت استفاده می‌شود. مدیریت خودکار تمرینات بهداشتی طیف گسترده ای از جمع آوری داده های الکترونیکی، از جمله ضبط میدانی گسسته داده را پوشش می دهد. با حرکت مدیریت سلامت از کاغذ به شکل الکترونیکی، تحولات و ارتقاء در حوزه مدیریت عملکرد سلامت رخ خواهد داد. مدیریت خودکار عمل سلامت از سیستم‌های مدیریت داده‌های الکترونیکی برای اندازه‌گیری نتایج بالینی استفاده می‌کند، مانند: جریان بیمار به کلینیک بهداشتی ملاقات‌های از دست رفته کارایی پزشک میانگین زمان انتظار بیمارBedan مدیریت خودکار تمرین سلامت را توضیح می دهد برنامه‌های استراتژیک فناوری اطلاعات اغلب در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و همچنین کارکنان واجد شرایط فناوری اطلاعات وجود ندارد. با این حال، تکنیک های IT مانند داده کاوی می تواند منجر به تجزیه و تحلیل سلامت پیش بینی شود که می تواند مدیریت اقدامات بهداشتی را بهبود بخشد و کیفیت مراقبت از بیمار را بهبود بخشد. نتایج حاصل از نظرسنجی نیروی کار انفورماتیک پرستاری HIMSS در سال 2011 نشان می دهد که پرستاران آموزش یا آموزش کمی در زمینه انفورماتیک سلامت و فناوری اطلاعات دارند یا اصلاً آموزش دیده اند. همچنین نارضایتی پزشکان پرستار از ناتوانی سازمانشان در پیاده سازی فناوری جمع آوری داده ها را آشکار کرد. بسیاری از مراکز درمانی از پرسشنامه های کاغذی همراه با روش های تحلیل دستی نتایج استفاده می کنند. اگرچه به نظر می‌رسد متخصصان سلامت می‌دانند که از نظر فناوری چه می‌خواهند، اما ممکن است منابع یا آموزش لازم برای گرفتن نتایج داده‌ها و بهبود اقدامات بالینی و در عین حال افزایش کیفیت مراقبت را نداشته باشند. در نتیجه، سیستم‌های فناوری اطلاعات بالینی، اداری و تجاری همان چیزی است که بسیاری از نتایج نظرسنجی به عنوان مطلوب‌ترین نوع فناوری اطلاعات در حوزه مراقبت‌های بهداشتی نتیجه می‌گیرند. این نوع فناوری ها اگر از فروشندگان بزرگ خریداری شوند گران هستند.

Automated Health Practice Management

What Does Automated Health Practice Management Mean? Automated health practice management is a form of electronic data capture that is used to improve health outcomes. Automated health practice management covers a wide range of electronic data capture, including discrete data field capture. Transformations and upgrades in the area of health practice management will occur as health management moves from paper to electronic form. Automated health practice management uses electronic data management systems to measure clinical outcomes such as:Patient flow into a health clinicMissed appointments Physician efficiency Average patient wait times Techopedia Explains Automated Health Practice Management Strategic IT plans are often lacking in the health care field, as are qualified IT personnel. However, IT techniques such as data mining can lead to predictive health analysis, which can improve health practices management and improve the quality of patient care. Results from the HIMSS Nursing Informatics Workforce Survey of 2011 show that nurses have little or no training or education in health informatics and information technology. It also revealed nurse clinicians' dissatisfaction with their organization's inability to implement data capturing technology. Many health care facilities use paper questionnaires along with manual result analysis methods. Although health professionals appear to know what they want technology-wise, they may not have the resources or training in which to capture data outcomes and improve upon clinical measures while enhancing quality care. As a result, clinical, administrative and business IT systems are what many survey results conclude as the most desired type of IT in the health care field. These types of technologies are expensive if purchased from large vendors.