امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تست رگرسیون خودکار

تست رگرسیون خودکار به چه معناست؟ تست رگرسیون خودکار یک تکنیک تست نرم افزاری است که از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری در تست نرم افزار پس از تغییر یا به روز رسانی آن استفاده می کند. این یک فرآیند اتوماسیون آزمایشی است که جریان کار، طرح، اسکریپت ها و سایر فرآیندها را در یک روش تست رگرسیون اعمال می کند.Bedan تست رگرسیون خودکار را توضیح می دهد تست رگرسیون خودکار معمولاً نیازمند تحقیقات اولیه در مورد معیارهای تست نرم افزار، طرح تست و تغییرات ایجاد شده در نرم افزار است. همانند تست رگرسیون دستی، این تست به دنبال آشکارسازی اشکالات و خطاهای عملکردی و غیرعملکردی در نرم افزار آزمایش شده پس از فرآیند به روز رسانی است. تست رگرسیون خودکار در درجه اول به صورت خودکار انجام می شود: فرآیندهای آزمایشی که اطمینان حاصل می کند که نرم افزار پس از به روز رسانی به درستی کامپایل شده است آزمایش برای جریان کار یا منطق اصلی نرم افزار (تشخیص اینکه آیا نرم افزار از نظر عملکرد صحیح است) تست تمام خدمات پشتیبانی دیگر که مکمل نرم افزار اصلی هستند

Automated Regression Testing

What Does Automated Regression Testing Mean? Automated regression testing is a software testing technique that utilizes computer-based tools and techniques in testing software after it has been changed or updated. It is a test automation process that applies the work flow, plan, scripts and other processes within a regression testing methodology. Techopedia Explains Automated Regression Testing Automated regression testing typically requires some initial research into the software testing criteria, test plan and the changes made to the software. As with manual regression testing, the test seeks to unveil functional and non-functional bugs and errors within the tested software after the update process. Automated regression testing primarily automates: Testing processes that ensure software is recompiled correctly after an update Testing for the work flow or the core logic of the software (identifying if the software is functionally correct) Testing all other supporting services that complement the core software