امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

شبکه خودمختار

شبکه خودمختار به چه معناست؟ یک شبکه خودمختار شبکه‌ای است که اساساً با داده‌های عملیات موجود شرایط خاص خود را نظارت و/یا ایجاد می‌کند. برخی از آن به عنوان نوعی شبکه خود پیکربندی یا خود بهینه سازی یاد می کنند زیرا از حلقه های بازخورد برای ایجاد تغییرات استفاده می کند. ایده یک شبکه خودمختار هنوز در حال تکامل است زیرا کارشناسان به نحوه استفاده از داده کاوی و مفاهیم مشابه برای ارائه ابزارهای بیشتر برای خودپایداری شبکه ها نگاه می کنند.Bedan شبکه خودمختار را توضیح می دهد ایده یک شبکه خودمختار تا حدی الهام گرفته از نگرانی ها در مورد ماهیت بدون جهت طراحی جهانی اینترنت بود، که بسیاری از مردم احساس می کنند به اندازه کافی کنترل یا برنامه ریزی نشده است. با گذشت زمان، این ایده مطرح شد که می توان شبکه ها را با عناصری از خودآگاهی یا مدیریت خود به کار برد. کسانی که ایده شبکه های خودمختار را توسعه دادند همچنین نیاز به شبکه های اختصاصی مختلف برای انواع مختلف دستگاه های تلفن همراه و سایر لوازم الکترونیکی مصرفی را مشاهده کردند. از برخی جهات، مدل یک شبکه خودمختار بر اساس سیستم عصبی خودمختار انسان است که عملکردهای مختلف بدن انسان را با استفاده از داده های موجود از بدن تنظیم می کند. این به مفهوم خودشناسی تبدیل شد که در پروژه های مربوط به شبکه های خودمختار مشهود است. از نظر عملی، یک طراحی شبکه خودمختار ممکن است شامل ساختارهای تحلیلی مبتنی بر سیستم عامل دستگاه باشد، جایی که داده‌هایی که به شبکه منتقل می‌شوند به طور هوشمند برای ایجاد پارامترهای آینده برای عملکرد خود سیستم استفاده می‌شوند.

Autonomic Network

What Does Autonomic Network Mean? An autonomic network is a network that essentially monitors and/or creates its own conditions with data from existing operations. Some refer to this as a kind of self-configuring or self-optimizing network because it uses feedback loops to drive changes. The idea of an autonomic network is still evolving as experts look at how data mining and similar concepts can be used to give networks more tools for self-sustainability. Techopedia Explains Autonomic Network The idea of an autonomic network was partially inspired by concerns about the directionless nature of the global Internet design, which many people feel is insufficiently controlled or planned. Over time, the idea arose that networks could be made to function with some element of self-awareness or self management. Those developing the idea of autonomic networks also observed the need for various proprietary networks for different kinds of mobile devices and other consumer electronics. In some ways, the model for an autonomic network is based on the human autonomic nervous system, which regulates different human body functions using existing data from the body. This developed into the concept of self-knowledge, which is evident in projects involving autonomic networks. In practical terms, an autonomic network design may include analytic structures based on a device operating system, where the data that's funneled back into the network gets used intelligently to create future parameters for the system's own functioning.