امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ربات خودمختار

ربات خودمختار به چه معناست؟ ربات خودمختار رباتی است که طراحی و مهندسی شده است تا به تنهایی با محیط خود مقابله کند و برای مدت طولانی بدون دخالت انسان کار کند. ربات‌های خودمختار اغلب دارای ویژگی‌های پیچیده‌ای هستند که می‌تواند به آنها کمک کند تا محیط فیزیکی خود را درک کنند و بخش‌هایی از نگهداری و جهت‌گیری خود را که قبلاً توسط دست انسان انجام می‌شد، خودکار کنند.Bedan ربات خودمختار را توضیح می دهد برخی از نمونه‌های ربات‌های خودمختار شامل ربات‌های تمیزکننده خودکار مانند رومبا، ربات‌های تحویل پزشکی و دیگر روبات‌هایی است که آزادانه در فضای فیزیکی بدون هدایت فیزیکی توسط انسان حرکت می‌کنند. در مقابل، وقتی بسیاری از مردم به روبات‌ها فکر می‌کنند، این مربوط به ربات‌های کارخانه‌ای یا دیگران است که در یک ایستگاه کاری ثابت هستند، یا ربات‌هایی که توسط یک کاربر انسانی کنترل می‌شوند. به عنوان بخشی از وظیفه آنها ضروری است. بسیاری از این ربات‌ها دارای حسگرها و سایر تجهیزات کاربردی هستند که به آنها کمک می‌کند تا موانع سر راه خود را ببینند، یا در اتاق‌ها، راهروها یا هر نوع محیط دیگری حرکت کنند. ربات‌های تحویل پیچیده حتی می‌توانند برای استفاده از آسانسور و حرکت در یک ساختمان چند طبقه با استقلال کامل برنامه‌ریزی شوند. با این حال، ربات‌های خودمختار همچنان نیاز به نگهداری فیزیکی دارند.

Autonomous Robot

What Does Autonomous Robot Mean? An autonomous robot is a robot that is designed and engineered to deal with its environment on its own, and work for extended periods of time without human intervention. Autonomous robots often have sophisticated features that can help them to understand their physical environment and automate parts of their maintenance and direction that used to be done by human hands. Techopedia Explains Autonomous Robot Some examples of autonomous robots include autonomous cleaning robots like Roomba, medical delivery robots, and other robots that move freely around a physical space without being physically guided by humans. By contrast, when many people think of robots, it is of factory robots or others that are in a fixed workstation, or those that are controlled by a human user.Autonomous robots typically go about their work without any human interaction unless that human interaction is necessary as part of their task. Many of these robots have sensors and other functional gear that helps them to see any obstacles in their way, or navigate rooms, hallways or some other sort of environment. Complex delivery robots can even be programmed to use elevators and move throughout a multi-story building with complete autonomy. However, autonomous robots still need to be maintained physically.