امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

معناشناسی بدیهی

معناشناسی بدیهی به چه معناست؟ معناشناسی بدیهی بیان معنایی روابط ذاتی در یک قطعه کد است. این عبارات می توانند در توصیف نحوه عملکرد برخی از نرم افزارها مفید باشند.Bedan معناشناسی بدیهی را توضیح می دهد نکته جالب در مورد معناشناسی بدیهی در مقایسه با دیگر انواع عبارات این است که آنها نسبت به نتایج و شرایط خاص نسبتاً ناشناس هستند. در عوض، معناشناسی بدیهی روشی را که یک سیستم کار می کند، توصیف می کند. یکی از راه‌های فکر کردن به این موضوع، استفاده از ریشه کلمه، بدیهیات است، که دلالت بر حقایق گسترده‌تری در مورد یک سیستم دارد. به عنوان مثال، یک عبارت معنایی بدیهی در مورد یک تابع خاص، توصیف می کند که قرار است چه کاری انجام شود، چه نوع استدلالی نیاز دارد، و چه نوع نتیجه ای را برمی گرداند. این نیازی به آگاهی از متغیرهای واقعی درگیر ندارد.

Axiomatic Semantics

What Does Axiomatic Semantics Mean? Axiomatic semantics are semantic expressions of the relationships inherent in a piece of code. These expressions can be helpful in describing how some piece of software works. Techopedia Explains Axiomatic Semantics An interesting thing about axiomatic semantics as contrasted to other types of expressions is that they are fairly agnostic of specific results and conditions. Rather, axiomatic semantics describe the way that a system works. One way to think of this is using the root word, axiom, which implies some broader truism about a system. For example, an axiomatic semantical statement about a certain function would describe what it is meant to do, what sort of argument it takes, and what sort of result it returns. This would not require knowledge of the actual variables involved.