امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

دسترسی داشته باشید

دسترسی به چه معناست؟ دسترسی، در زمینه امنیت، امتیاز یا مجوز اختصاص داده شده برای استفاده از داده ها یا منابع رایانه ای به شیوه ای است. به عنوان مثال، یک کاربر ممکن است اجازه دسترسی خواندن به یک فایل را داشته باشد، اما اجازه ویرایش یا حذف آن را نخواهد داشت. دسترسی همچنین مقدار مجاز مجاز به هر نهاد مشخصی است. یا به سادگی می تواند به معنای مجوز پذیرش باشد. دسترسی در حفظ امنیت در سیستم های کامپیوتری مهم است. استفاده و توزیع اطلاعات، تنظیمات و استفاده عمومی از یک سیستم را محدود می کند.Bedan Access را توضیح می دهد حقوق یا امتیازات دسترسی جنبه های مهم هر سیستم، امنیت یا موارد دیگر هستند. به عنوان مثال، در یک سیستم عامل، دسترسی از طریق حساب های کاربری فراهم می شود. میزان دسترسی داده شده به هر حساب با توجه به نوع کاربر تعیین می شود. حساب های کاربری و حقوق دسترسی از مدیر تا مهمان متغیر است. دسترسی معمولاً توسط شخصی با حقوق دسترسی کامل یا حداقل بالا اعطا می شود. معمولاً مدیران سیستم افرادی هستند که مجوزها یا امتیازات دسترسی را تعیین می کنند که به کاربران یا مجموعه هایی از کاربران خاص اعطا یا رد می شود. کسانی که حقوق دسترسی پایینی دارند ممکن است به بخش های خاصی از سیستم محدود شوند. کسانی که دسترسی بالاتری دارند ممکن است حقوقی برای هر جنبه ای از سیستم داشته باشند.

Access

What Does Access Mean? Access, in the context of security, is the privilege or assigned permission to use computer data or resources in some manner. For instance, a user may be allowed read access to a file, but will not be allowed to edit or delete it.Access is also the amount of admittance allowed to any given entity; or, it can simply mean the permission for admittance.Access is important in maintaining security in computer systems. It restricts the use and distribution of information, settings and the general use of a system. Techopedia Explains Access Access rights or privileges are important aspects of any system, security or otherwise. In an operating system, for example, access is provided via user accounts. The amount of access given to each account is determined by the type of user. User accounts and access rights range from administrator to guest. Access is usually granted by someone with complete or at least high access rights. Usually, system administrators are the people who set permissions or access privileges, which are granted or denied to certain users or sets of users. Those with low access rights might be restricted to certain portions of the system. Those with higher access might have rights to every aspect of the system.