امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

کد دسترسی

کد دسترسی به چه معناست؟ کد دسترسی مجموعه ای از اعداد و/یا حروف است که امکان دسترسی به یک سیستم خاص را فراهم می کند. یک کد دسترسی ممکن است یک رمز عبور باشد، اگرچه رمز عبور معمولاً همراه با نام کاربری استفاده می شود. لازم نیست کدهای دسترسی به کاربر خاصی متصل شوند. بسیاری از کاربران می توانند از کد دسترسی یکسانی برای یک سیستم یا شیء خاص استفاده کنند بدون اینکه به عنوان یک کاربر خاص شناسایی شوند. این اصطلاح به عنوان کلید دسترسی نیز شناخته می شود.Bedan کد دسترسی را توضیح می دهد کد دسترسی نیز برای احراز هویت استفاده می شود. در مخابرات، قبل از اتصال کاربر به یک منطقه خاص، یک کد دسترسی لازم است. کدهای دسترسی ملی در شماره گیری شماره های داخلی استفاده می شود، در حالی که از کدهای دسترسی بین المللی در شماره گیری شماره های بین المللی استفاده می شود. پین نیز نوعی کد دسترسی است که بین یک کاربر خاص و سیستم به اشتراک گذاشته می شود. کدهای دسترسی نیز در سیستم‌های دیجیتال استفاده می‌شوند و مانند یک در قفل شده عمل می‌کنند تا دسترسی از دنیای خارج را محدود کنند. یک فرد برای دسترسی به سیستم باید کلیدی را داشته باشد که کلید دسترسی یا کد است.

Access Code

What Does Access Code Mean? An access code is a series of numbers and/or letters that allow access to a particular system. An access code may be a password, although passwords are generally used in conjunction with usernames. Access codes need not be attached to a specific user; many users could use the same access code for a specific system or object without being identified as a specific user. This term is also known as an access key. Techopedia Explains Access Code The access code is also used for authentication. In telecommunications, an access code is required before a user can be connected to a specific region. National access codes are used in dialing domestic numbers, while international access codes are used in dialing international numbers. A PIN is also a sort of access code that is shared between a specific user and the system. Access codes are also used in digital systems, behaving like a locked door to limit access from the outside world. A person must have the key to gain access to the system, which is the access key or code.