امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

لیست کنترل دسترسی (ACL)

لیست کنترل دسترسی (ACL) به چه معناست؟ لیست کنترل دسترسی (ACL) به مجوزهای متصل به یک شی اشاره می کند که مشخص می کند به کدام کاربران اجازه دسترسی به آن شی و عملیاتی که مجاز به انجام آن هستند. هر ورودی در لیست کنترل دسترسی، موضوع و عملیات مرتبط مجاز را مشخص می کند.Bedan لیست کنترل دسترسی (ACL) را توضیح می دهد سیستم فایل ACL یک ساختار داده ای است که ورودی هایی را نگه می دارد که حقوق کاربر یا گروه فردی را برای اشیاء سیستم مانند فرآیندها، فایل ها و برنامه ها مشخص می کند. این ورودی ها به عنوان موجودیت های کنترل دسترسی شناخته می شوند. هر شی سیستم با یک ویژگی امنیتی مرتبط است که لیست کنترل دسترسی آن را مشخص می کند. ACL یک ورودی برای هر کاربر سیستم دارد که امتیازات کاربر مانند خواندن یک فایل، نوشتن در یک فایل یا اجرای یک فایل را مشخص می کند. سیستم عامل هایی که از ACL استفاده می کنند عبارتند از Novell’s Netware، Microsoft Windows NT/2000، OpenVMS Digital و سیستم های مبتنی بر UNIX. هنگامی که یک موضوع یک شی را در یک مدل امنیتی مبتنی بر ACL درخواست می‌کند، سیستم عامل ابتدا ACL را برای یک ورودی قابل استفاده بررسی می‌کند تا تصمیم بگیرد که آیا عملیات درخواستی مجاز است یا خیر. مدل ACL هم برای موجودیت های فردی و هم برای مجموعه ای از اشیاء در سلسله مراتب سیستم قابل اجرا است.

Access Control List (ACL)

What Does Access Control List (ACL) Mean? Access control list (ACL) refers to the permissions attached to an object that specify which users are granted access to that object and the operations it is allowed to perform. Each entry in an access control list specifies the subject and an associated operation that is permitted. Techopedia Explains Access Control List (ACL) File system ACL is a data structure that holds entries that specify individual user or group rights to system objects such as processes, files and programs. These entries are referred to as access control entities. Each system object is associated with a security attribute that identifies its access control list. The ACL has an entry for each system user that defines the user's privileges, such as reading a file, writing to a file or executing a file. The operating systems that use ACL include Novell’s Netware, Microsoft Windows NT/2000, Digital's OpenVMS and UNIX-based systems. When a subject requests an object in an ACL-based security model, the OS initially checks the ACL for an applicable entry to decide whether the requested operation is authorized. The ACL model is applicable to both individual entities and the collection of objects within the system hierarchy.