امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تست دسترسی

تست دسترسی به چه معناست؟ تست دسترس‌پذیری فرآیند تست نرم‌افزار، سخت‌افزار، وب‌سایت یا تقریباً هر جزء فناوری اطلاعات برای افراد دارای ناتوانی‌های خاص است. این کار برای اطمینان از اینکه هر جزء جدید می تواند به راحتی توسط افراد ناتوان جسمی علیرغم هر گونه نقص مربوطه قابل دسترسی باشد انجام می شود.Bedan تست دسترسی را توضیح می دهد تست دسترسی بخشی از فرآیند تست سیستم است و تا حدودی شبیه تست قابلیت استفاده است. در فرآیند تست دسترس‌پذیری، آزمایش‌کننده از سیستم یا جزء استفاده می‌کند، همانطور که توسط افراد دارای معلولیت استفاده می‌شود. ناتوانی‌ها در چنین افرادی می‌تواند از آسیب بینایی، آسیب شنوایی، ناتوانی‌های یادگیری و/یا افرادی با اندام‌های گمشده یا غیرعملکردی متغیر باشد. به طور معمول، تست دسترسی بر روی اجزای منطقی فناوری اطلاعات مانند نرم افزار، برنامه های کاربردی و وب سایت ها انجام می شود. با این حال، برخی از اجزای سخت افزاری نیز از نظر قابلیت دسترسی آزمایش می شوند.

Accessibility Testing

What Does Accessibility Testing Mean? Accessibility testing is the process of testing software, hardware, a website or virtually any IT component's ease of use for individuals with certain disabilities. It is done to ensure to that any new component can easily be accessible by physically disabled individuals despite any respective handicaps. Techopedia Explains Accessibility Testing Accessibility testing is part of the system testing process and is somewhat similar to usability testing. In an accessibility testing process, the tester uses the system or component as it would be used by individuals with disabilities. The disabilities in such individuals can range from visual impairment, hearing impairment, learning disabilities and/or people with missing or non-functional limbs. Typically, accessibility testing is done on logical IT components such as software, applications and websites. However, some hardware components are also tested for accessibility.